Co musi zawierać akt notarialny?

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym potwierdzającym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wyrażenie woli zidentyfikowanych osób, posiadających zdolność do czynności prawnych. Jako dokument urzędowy posiada najwyższą rangę dowodową i jest gwarantem przeprowadzenia określonych działań.

Kiedy wymagany jest akt notarialny?

Akt notarialny wymagany jest przy wielu czynnościach prawnych, takich jak dysponowanie nieruchomością i prawami do niej, dokonanie darowizny czy podziału spadku, podział majątku, udzielenie pełnomocnictw prawnych. Jest on również konieczny, jeśli chcemy podpisać intercyzę, sporządzić umowę spółki czy ją przekształcić.

Obowiązek sporządzania aktu notarialnego określają ustawy, ale podpisanie go może nastąpić także w każdej sytuacji, kiedy dane zdarzenie jest ważne dla obydwu stron i chcą one mieć urzędowe potwierdzenie obopólnych uzgodnień.

Jakie dane są obligatoryjne w akcie notarialnym?

W akcie notarialnym obowiązkowe jest podanie prawidłowej daty i miejsca sporządzenia dokumentu, wskazanie danych notariusza i kancelarii, gdzie realizowana jest usługa oraz podanie dokładnych i szczegółowych danych stron, podpisujących dokument.

Oprócz tych danych podaje się przede wszystkim oświadczenia i ustalenia stron, a więc treść realizowanej czynności prawnej oraz stwierdza się, że akt został odczytany, zaakceptowany przez strony i podpisany. Obowiązkowe są podpisy wszystkich uczestników, biorących czynny udział i obecnych przy spisywaniu aktu. Podpis notariusza jest potwierdzeniem prawidłowości przeprowadzenia sporządzenia aktu notarialnego i dobrowolnego uczestnictwa stron wskazanych w dokumencie.  Na akcie można znaleźć również informację o pobranej opłacie i inne informacje ważne z punktu widzenia prawidłowości przechowywania aktu przez notariusza.