Wizyta u notariusza – jak się przygotować?

Zadaniem notariusza jest przygotowanie aktu notarialnego na podstawie danych dostarczonych przez klientów. Poniżej znajdą Państwo kilka informacji o rzeczach, o których należy pamiętać, udając się z wizytą do kancelarii notarialnej.

 

Dostarczenie dokumentów

Przed dokonaniem czynności notarialnej do kancelarii powinny zostać dostarczone wszelkie niezbędne dokumenty. W szczególności chodzi tu o zasadnicze informacje, takie jak detale sprawy oraz dane stron:

 1. W przypadku osób fizycznych:
 • imiona i nazwiska,
 • imiona rodziców,
 • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
 • stan cywilny,
 • adres,
 • PESEL,
 • NIP – w przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.
 1. W przypadku innych podmiotów, które działają w imieniu podmiotu, należy określić charakter, w jakim działa dana osoba (jako pełnomocnik, wspólnik, członek zarządu) oraz przekazać dane tego podmiotu:
 • nazwę przedsiębiorstwa,
 • REGON,
 • NIP,
 • adres siedziby,
 • aktualną umowę spółki/statut.

Dzięki zadbaniu o kompletność dokumentów przed rozpoczęciem sprawy, notariusz będzie mógł przygotować się do czynności, co znacznie usprawni jej przebieg. Dostarczenie dokumentów może nastąpić osobiście lub mailowo.

Potwierdzenie tożsamości

Potwierdzenie tożsamości jest niezbędnym etapem przeprowadzenia czynności notarialnej. Odbywa się ono na podstawie poniższych dokumentów:

 • dowodu osobistego,
 • paszportu,
 • karty pobytu.

Jeśli jedną ze stron czynności ma być podmiot inny niż osoba fizyczna, notariusz musi również stwierdzić tożsamość tego podmiotu. Odbywa się to na zasadzie dokumentów przewidzianych prawem, takich jak odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Prosimy o upewnienie się, że nie upłynął termin ważności dokumentów oraz że znajdujące się w nich informacje są prawidłowe i aktualne.

Dane stron

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane stron:

 1. osoby fizyczne
  • imiona,
  • nazwiska,
  • imiona rodziców,
  • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
  • PESEL,
  • NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
  • stan cywilny,
  • adres zamieszkania,
 2. podmioty inne niż osoby fizyczne, dane osoby lub osób, działających w imieniu podmiotu, to jest:
  • imiona,
  • nazwiska,
  • imiona rodziców,
  • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • określenie charakteru, w jakim działa dana osoba (np. pełnomocnik, członek zarządu, wspólnik) oraz dane podmiotu, który jest stroną czynności tj: pełna nazwa/firma, numer rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, umowa spółki/statut (aktualny tekst jednolity umowy spółki/statutu)
doświadczenie

DOŚWIADCZENIE

PROFESJONALIZM

PROFESJONALIZM

RZETELNOŚĆ

RZETELNOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

„  Lex est quod notamus  ”
    To co piszemy, stanowi prawo