Jak należy sporządzić intercyzę?

Małżeńska umowa majątkowa przyjmuje różne prawne formy, najczęściej jednak jest przeprowadzana jako rozdzielność majątkowa, czyli podział składników majątku między małżonków.

Kiedy i dlaczego sporządza się intercyzę?

Powodów spisania umowy majątkowej może być mnóstwo. Sporządza się ją przed ślubem lub po nim w celu zabezpieczenia interesu majątkowego każdego z małżonków. Intercyza pozwala chronić majątek w przypadku, gdy jedno z nich popada w kłopoty finansowe lub zaciągane są kredyty. Zapewnia ona również swobodę dysponowania własnym majątkiem i zabezpiecza go przed roztrwonieniem przez małżonka.

Intercyza może mieć charakter rozdzielności majątkowej, ograniczenia wspólności lub rozszerzenia jej o majątek osobisty jednego z małżonków. Nie zawsze jest to więc tylko podział majątku między dwie osoby.

Jak sporządza się intercyzę?

Intercyza to przede wszystkim dokument o mocy prawnej, przyjmujący formę aktu notarialnego. Tylko notariusz ma prawo sporządzić taki dokument i poświadczyć podpisy oraz dobrowolność zawarcia umowy majątkowej. Żadna inna forma umowy między małżonkami nie ma mocy prawnej i uznaje się ją za nieważną.

Do sporządzenia intercyzy wymaga się dowodów osobistych od małżonków, wyrażenia dobrowolnego zawarcia umowy oraz posiadania zdolności do czynności prawnych. Żadna ze stron nie może być ubezwłasnowolniona. Przed podpisaniem intercyzy, dostarcza się notariuszowi dokumenty, zawierające wykaz składników majątku i decyzję o ich podziale. Notariusz sporządza umowę, którą małżonkowie podpisują w jego obecności. Koszt takiej intercyzy w trakcie trwania małżeństwa zależy od wielkości wartości dzielonego majątku. Jeśli podpisywana jest ona przed ślubem, koszt usługi notarialnej zamyka się w granicach 600 zł (taksa notarialna 400 zł, wypisy i podatki VAT).

Co musi zawierać akt notarialny? Przeczytaj na naszym blogu