Jakie kryteria formalne powinien spełniać akt notarialny?

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym, który ma stwierdzić dokonanie określonych czynności prawnych. Może to być na przykład zawarcie umowy lub ugody. Sporządzaniem aktów notarialnych zajmuje się notariusz.

Formułowanie aktu notarialnego polega na tym, że notariusz redaguje oświadczenia woli obu stron sprawy, następnie je spisuje, odczytuje oraz podpisuje. Również strony muszą podpisać się na akcie po zapoznaniu się z jego treścią. Tylko w takiej formie dokument jest ważny i obowiązujący. Oryginał aktu notarialnego pozostaje w danej kancelarii. Strony zaś otrzymują jego wypisy o wartości takiej samej jak w przypadku oryginału. Zgodnie z aktualnym prawem istnieją czynności, które z założenia wymagają sporządzenia aktu notarialnego. W przeciwnej sytuacji są prawnie nieważne. Są to:

  • umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości,
  • umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego,
  • umowa o dział spadku (jeśli w jego skład wchodzi nieruchomość),
  • umowa spółki partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najważniejsze elementy aktu notarialnego

Każdy akt notarialny musi zawierać pięć części obowiązkowych. Nasza kancelaria notarialna stara się, aby każdy dokument był sporządzany z największą starannością i dokładnością.

Pierwszą częścią aktu notarialnego jest tak zwana komparycja. Zawiera podstawowe informacje, takie jak datę, miejsce sporządzania dokumentu oraz imiona i nazwiska uczestniczących stron. Następnie na akcie notarialnym można wyróżnić część właściwą. Jest to sformułowane przez notariusza oświadczenie woli stron.

Trzecią częścią dokumentu jest pouczenie o odpowiedzialności i podatkach, które wynikają z dokonanej czynności prawnej. Ten element stanowi gwarancję bezpieczeństwa zarówno dla stron sprawy, jak i notariusza. Następnie w akcie notarialnym trzeba zawrzeć czytelną i jasną informację o kosztach notarialnych. Jako zakończenie dokumentu, czyli jego ostatnią część, uznaje się podpisy obu stron oraz notariusza.

Rola notariusza w transakcjach obrotu nieruchomościami. Przeczytaj na naszym blogu