Kiedy poświadcza się podpis u notariusza?

Notariusz może poświadczyć zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu bądź w określonym miejscu oraz własnoręczność podpisu. W związku z tym do realizowanych w kancelariach notarialnych czynności należy między innymi poświadczanie podpisu, które polega na potwierdzeniu jego autentyczności.

Własnoręczność podpisu poświadczana jest przez notariusza na przykład wtedy, kiedy spisywana jest umowa zbycia przedsiębiorstwa. Poświadczenie podpisu jest niezbędne również w sytuacji sporządzania umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Poświadczenie podpisu dokonuje się  podczas spisywania różnego rodzaju dokumentów, dla których nie jest wymagana  forma aktu notarialnego.

Warto przy tym dodać, że choć poświadczenie własnoręczności podpisu jest wykonywane przez notariusza, to nie sprawia, że dany dokument zmienia swój charakter na urzędowy – dzięki takiej czynności zyskuje on jedynie urzędową klauzulę poświadczeniową. W celu nadania mu takiej rangi niezbędne jest sporządzenie go w formie aktu notarialnego.

Jakie wymogi formalne powinno spełniać poświadczenie notarialne podpisu?

Opisywana czynność notarialna nie może zostać zrealizowana bez osobistego udziału osoby składającej podpis. Ważne jest również to, by taka osoba przedstawiła notariuszowi ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub ewentualnie kartę pobytu – po to, by możliwe było ustalenie jej tożsamości.

Zgodnie z art. 97. ustawy Prawo o notariacie każde poświadczenie, również poświadczenie własnoręczności podpisu, powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia. Na żądanie może zostać w nim dodatkowo zawarta godzina dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza oraz jego pieczęć.

Jak należy sporządzić intercyzę? Przeczytaj na naszym blogu